AeroGlob

 

Deţinerea unei licenţe de pilot oferă o prestanţă şi o imagine unică persoanei ce o deţine. A zbura nu mai este doar un vis ci o realitate care oferă o libertate de mişcare deplină. Experienţa zborului nu poate fi aceeaşi şi pentru pilot şi pentru pasageri în sensul că doar pilotul o poate simţi la maximum. De aceea oricine poate fi pasager la bordul unei aeronave, însă nu oricine poate fi pilot. Pentru a fi pilot este nevoie în primul rând să iubeşti zborul. O licenţă PPL(A) oferă posesorului său dreptul de a pilota în calitate de pilot-comandant sau copilot orice avion care nu este angajat în curse comerciale.

Cadrul legislativ în baza căruia se efectuează licenţierea piloţilor de aeronave (avioane sau elicoptere) constă în reglemenţările europene JAR FCL 1,2 şi 3.

Pentru obţinerea unei licenţe de pilot privat de aeronave (avioane sau elicoptere), solicitantul trebuie să întrunească cumulat, la data depunerii cererii următoarele trei condiţii:

 • Să aibă minimum 17 ani;
 • Să deţină un certificat medical Clasa 1 sau Clasa 2 eliberat de un centru medical sau examinator medical de medicină aeronautică acreditat de autoritatea competentă din fiecare ţară;
 • Să aibă o experienţă de minimum 45 de ore de zbor ca pilot, din care 5 ore trebuie efectuate într-un BITD(1*), FNPT(2*) sau simulator de zbor, şi să urmeze un curs de pregătire specific la un FTO sau altă unitate acreditată de autoritatea aeronautică competentă din fiecare ţară.

(1) BITD (Basic Instrumentation Training Device) este un dispozitiv aflat la sol care reprezintă staţia de antrenament a cursantului pentru o anumită clasă de avioane. Poate folosi monitoare şi diverse controlere de zbor pe bază de arcuri asigurând o platformă de antrenament cel puţin pentru aspectele procedurale ale zborului instrumental.

(2) FNPT (Flight and Navigation Procedures Trainer) reprezintă un instrument de antrenament care reproduce cât mai realist o cabină de pilotaj de la un anumit avion sau clasă de avioane. Un astfel de instrument include intreg ansamblul de echipamente şi softuri necesare pentru a simula un avion aflat în zbor, aecstea funcţionând întocmai ca şi cele dintr-un avion adevărat.

Certificatul medical

Modalitatea de obţinere şi reînnoire a unui certificat medical este legiferată de reglementarea europeană JAR FCL 3. Deţinerea unui astfel de certificat eliberat de către un centru medical sau examinator medical de medicină aeronautică acreditat de autoritatea competentă din fiecare ţară este o condiţie obligatorie pentru obţinerea licenţei de pilot de aeronave. Există două tipuri de certificate medicale, în funcţie de tipul de licenţă solicitat. Astfel cei care solicită o licenţă de pilot comercial (CPL) vor deţine în mod obligatoriu un certificat medical Clasa 1, iar pentru cei care solicită o licenţă de pilot privat (PPL) este suficient un certificat medical Clasa 2, însă este acceptat şi certificatul Clasa 1 pentru cei care îl deţin.

Examenul medical este unul complex, multidisciplinar, care are menirea de a demonstra că solicitantul nu deţine nici o boală sau malformaţie, congenitală sau dobândită, de natură să interfereze cu exercitarea în condiţii de siguranţă a privilegiilor oferite de o licenţă de pilot.

Experienţa de zbor, examenul teoretic şi testul de îndemânare

În vederea obţinerii unei licenţe de pilot privat (PPL) este necesară efectuarea unui curs de pregătire teoretică şi practică la un FTO sau altă unitate acreditată de autoritatea aeronautică competentă din fiecare ţară.

Examenul teoretic

Modul de derulare a examenului teoretic în vederea obţinerii licenţei PPL(A) va fi stabilit de către autoritatea competentă. Examenul va fi sub formă scrisă şi poate fi susţinut într-una sau mai multe zile, în funcţie de decizia autorităţii. Examenul va cuprinde cel puţin 120 de întrebări din 9 subiecte, şi anume:

 • Reglementări aeronautică şi proceduri ATC
 • Proceduri operaţionale
 • Performanţă şi planificare zbor
 • Aerodinamică
 • Cunoaşterea generală a aeronavei
 • Navigaţie
 • Meteorologie aeronautică
 • Limite şi performanţe umane
 • Comunicaţii

Mai multe informaţii cu privire la cunoştinţele necesare pentru promovarea examenului teoretic în vederea obţinerii licenţei de pilot privat se găsesc în AMC FCL 1.125 disponibil în secţiunea legislaţie.

Majoritatea întrebărilor vor fi de tip grila, iar restul vor fi întrebări cu răspuns scurt.

Examenul se va susţine în limba hotărâtă de autoritatea aeronautică competentă din fiecare ţară, cu menţiunea că autoritatea are obligaţia de a informa cu anticipaţie solicitanţii cu privire la limba în care vor susţine examenul.

Pentru a promova un subiect din cele 9 prezentate mai sus este nevoie de minimum 75% din punctajul alocat subiectului respectiv.

Examenul teoretic pentru obţinerea licenţei de pilot privat PPL(A) se consideră luat dacă persoana care a dat examanul a trecut la toate subiectele într-o perioadă de cel mult 18 luni începând de la data la care s-a dat examenul pentru prima oară.

Examenul teoretic luat are o valabilitate de 24 de luni perioadă în care este acceptat de către autoritate în vederea acordării licenţei de pilot privat PPL(A).

Experienţa de zbor, programul de instruire în zbor

Solicitantul unei licenţe de pilot privat PPL(A) necesită o experienţă de minimum 45 ore de zbor (cu o aeronavă ce deţine un certificat de conformitate eliberat de autoritatea aeronautică competentă), după cum urmează:

 • Minimum 25 ore de zbor în dublă comandă
 • Minimum 10 ore de zbor în simplă comandă
 • Minimum 5 ore de zbor în raid în simplă comandă, cu cel puţin un raid în simplă comandă de minimum 270 km, cu aterizări cu oprire completă pe două aerodromuri, altele decât cel de bază
 • 5 ore de instruire în zbor de navigaţie utilizând metode instrumentale (BITD, FNPT sau simulator de zbor)

Deţinătorilor unei licenţe de pilot sau a unui document echivalent pentru alte tipuri de aeronave (elicoptere, aeronave ultrauşoare cu aripi fixe şi suprafeţe de control care se pot mişca în toate cele trei direcţii spaţiale, planor, motoplanor) li se poate echivala 10 % din timpul total de zbor ca pilot acumulat pe acest tip de aeronavă, dar nu mai mult de 10 ore din timpul total necesar pentru obţinearea licenţei de pilot privat PPL(A). Dacă solicitantului i s-a echivalat timpul de zbor efectuat în calitate de pilot pe un alt tip de aeronavă, atunci orele de zbor în dublă comandă necesare obţinerii licenţei de pilot privat se pot reduce la minimum 20 de ore.

Dacă privilegiile licenţei se vor exercita pe timp de noapte programul de instruire în zbor trebuie să fie completat cu cel puţin 5 ore de zbor pe timp de noapte cuprinzând 3 ore de zbor în dublă comandă, din care cel puţin 1 oră de zbor în raid, şi 5 aterizări în simplă comandă cu oprire completă şi cinci decolări în simplă comandă. Această calificare va fi ataşată la licenţă.

În cazul în care se doreşte pilotarea unei aeronave cu mai multe motoare, este nevoie de o calificare MEP–IR(A), care se anexează licenţei deţinute. Pentru a se obţine această calificare solicitantul trebuie să urmeze un curs de pregătire, iar la data începerii cursului trebuie să întrunească următoarele condiţii:

 • Să deţină o licenţă de pilot privat PPL(A)
 • Să deţină calificare de zbor de noapte
 • Să deţină calificare de zbor instrumental (IR)
 • Să aibă minimum 70 ore de zbor în calitate de pilot comandant.
 • Programul de instruire în zbor a cursului PPL(A) trebuie să acopere următoarele:
 • Operaţiuni înainte de zbor, determinarea masei şi centrajului, inspecţia avionului şi exploatarea acestuia;
 • Operaţiuni de aerodrom şi proceduri de trafic aerian, proceduri şi măsuri pentru evitarea coliziunilor;
 • Controlul vizual al avionului;
 • Zbor la viteze critice mici, recunoaşterea şi scoaterea din angajări incipiente şi totale;
 • Zbor la viteze critice mari, recunoaşterea şi scoaterea din vrie;
 • Decolări şi aterizări normale şi cu vânt lateral;
 • Performanţe maxime de decolare şi aterizare (distanţe minime şi obstaculare);
 • Zbor numai după instrumente, inclusiv finalizarea cu un viraj de 180 de grade (această etapă poate fi condusă de un FI(A));
 • Zbor la vedere în raid, navigaţie estimată şi unde este posibil, după mijloace de radio navigaţie;
 • Cazuri speciale, incluzând simularea defectării echipamentului avionului;
 • Operaţiuni în zonă de aerodrom şi tranzitarea aerodromurilor controlate, conformarea cu procedurile serviciilor de trafic aerian, procedurile de comunicare radio şi frazeologie aeronautică.

Testul de îndemânare

Solicitantul unui test de îndemânare pentru PPL(A) trebuie să fi fost instruit pe aceeaşi clasă/tip de avion ca avionul pe care va susţine testul de îndemânare. Solicitantului i se va permite să aleagă între susţinerea testului pe un avion monomotor sau, dacă are experienţa de 70 de ore de zbor ca pilot comandant, pe un avion multi-motor.

Solicitantul trebuie să promoveze secţiunile 1-5 pentru avion mono-motor şi adiţional secţiunea 6 pentru avion multimotor.

Dacă solicitantul nu promovează unul din exerciţiile unei secţiuni (oricare ar fi acesta), acea secţiune se consideră nepromovată. Nepromovarea a mai mult de o secţiune conduce la obligativitatea ca solicitantul să reia testul de îndemânare în întregime. Solicitantul care nu a promovat o singură secţiune trebuie să reia testul doar la secţiunea nepromovată. În cadrul reexaminării, nepromovarea unei secţiuni (inclusiv nepromovarea acelor secţiuni care fuseseră promovate la testarea anterioară) va conduce la obligativitatea ca solicitantul să reia întregul test de îndemânare.

Toate secţiunile testului de îndemânare trebuie să fie promovate într-un interval de timp de şase luni.

În cazul nepromovării testului de îndemânare o instruire suplimentară poate fi necesară. Dacă în cadrul a două testări (încercări) solicitantul nu a promovat toate secţiunile, este necesară o instruire suplimentară.

Orice manevră sau procedură poate fi repetată de către solicitant o singură dată. Examinatorul de zbor (FE) poate opri în orice moment efectuarea testului dacă acesta consideră că îndemânarea de zbor demonstrată de către solicitant necesită o retestare completă.

Secţiunea din test destinată navigaţiei trebuie să aibă o durată de minimum 60 de minute şi poate fi efectuată ca test separat dacă solicitantul şi examinatorul de zbor (FE) au convenit în acest sens.

Limitări :

 • Înălţime: zbor normal - ± 150 feet; la simularea cedării motorului - ± 200 feet;
 • Cap compas / Drum magnetic către mijloace radio: zbor normal - ± 10°; la simularea cedării motorului - ± 15°
 • Viteze: decolare şi apropiere – +15 / -5 knots; toate celelalte regimuri de zbor ± 15 knots;

Conţinutul celor 6 secţiuni din cadrul testului de îndemânare este următorul:

Secţiunea 1 – Opearţiuni înainte de zbor şi procedure de plecare

 • Documentaţie înainte de zbor şi informare meteo
 • Masa şi centrajul, calculul performanţelor
 • Inspecţia avionului şi deservirea
 • Pornirea motorului şi proceduri după pornire
 • Rulajul şi proceduri de aerodrom, proceduri înainte de decolare
 • Decolarea şi verificări după decolare
 • Procedura la aerodromul de plecare
 • Legătura cu ATC - conformare, proceduri de radiotelefonie

Secţiunea 2 – Proceduri generale de zbor

 • Legătura cu ATC - conformare, proceduri de radio-telefonie
 • Menţinerea direcţiei şi a nivelului de zbor, cu schimbări ale vitezei
 • Urcarea:
  • Cea mai bună rată de urcare
  • Viraje în urcare
  • Revenire la zborul orizontal
 • Viraje medii (înclinare 30° grade)
 • Viraje strânse (înclinare 45° grade) (inclusiv recunoaşterea şi recuperarea din vrie)
 • Zbor la viteze critice mici, cu şi fără flapsuri
 • Angajarea:
  • Angajare şi recuperare din angajare cu motor
  • Apropiere de viteza de angajare în viraj de coborâre cu înclinare 20° grade, în configuraţie de apropiere
  • Apropiere de viteza de angajare în configuraţie de aterizare
 • Coborârea:
  • Cu şi fără motor
  • Viraje în coborâre (viraje în glisadă)
  • Revenire în zbor orizontal

Secţiunea 3 – Proceduri aferente zborului pe rută

 • Planul de zbor, navigaţie estimată şi citirea hărţilor
 • Menţinerea altitudinii, capului magnetic şi vitezei
 • Orientarea, cronometrarea şi recalcularea ETA, efectuarea înregistrărilor
 • Devierea către un aerodrom de rezervă (planificare şi realizare)
 • Utilizarea mijloacelor de radionavigaţie
 • Verificarea zborului după instrumentele de bază (viraj 180 grade în condiţii IMC simulate)
 • Managementul zborului (verificări, sistemul de combustibil, degivrarea carburatorului etc.), legătura cu ATC - conformare şi proceduri de radiotelefonie

Secţiunea 4 – Apropierea şi procedure de aterizare

 • Proceduri de sosire la aerodrome
 • Aterizarea de precizie (teren de aterizare scurt), vânt lateral, dacă sunt condiţii corespunzătoare
 • Aterizarea fără flaps
 • Apropierea la aterizare cu motorul la relanti (numai pentru avioane monomotor)
 • Aterizare cu decolare în continuare (touch and go)
 • Ratare de la o altitudine joasă
 • Legătura cu ATC - conformare, proceduri de radiotelefonie
 • Acţiuni după zbor

Secţiunea 5 – Proceduri anormale şi de urgenţă

 • Această secţiune poate fi combinată cu secţiunile 1 - 4
 • Simularea cedării motorului după decolare (numai pentru avioane monomotor)
 • Simularea aterizării forţate (numai pentru avioane monomotor)
 • Simularea aterizării de precauţie (numai pentru avioane monomotor)
 • Simularea cazurilor de urgenţă
 • Întrebări orale

Secţiunea 6 – Zbor cu tracţiune asimetrică simulată şi exerciţii specifice pentru clasă/tip

 • Această secţiune poate fi combinată cu secţiunile 1 - 5
 • Simularea cedării motorului în timpul decolării (la o altitudine de siguranţă, dacă nu se efectuează în simulator)
 • Apropiere şi ratare cu tracţiune asimetrică
 • Apropiere şi aterizare cu oprire completă, cu tracţiune asimetrică
 • Oprirea şi repornirea motorului
 • Legătura cu ATC - conformare, proceduri de radiotelefonie
 • Orice subiecte relevante alese de FE, din testul de îndemânare pentru calificarea de clasă/tip, incluzând, dacă este posibil:
  • Operarea sistemelor avionului inclusiv manevrarea pilotului automat
  • Operarea sistemului de presurizare
  • Utilizarea sistemelor de degivrare şi anti-givraj
 • Întrebări orale